Regulamin serwisu internetowego www.drogeria24.eu

I Informacje prawne o Sprzedawcy

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.drogeria24.eu prowadzony jest przez Charms Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie pod nr 0000383212, NIP 525-25-03-648, Regon 142897230, zwaną dalej Charms lub Sprzedającym.
 2. Siedziba Charms (dalej: Siedziba) usytuowana jest pod adresem 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 9, dane kontaktowe: tel. +48 601 333 443, info[@]drogeria24.eu . Sprzedający nie udostępnia możliwości odbioru osobistego pod tym adresem.
 3. Sprzedający prowadzi konto firmowe w banku BZ WBK o numerze 83 1090 1753 0000 0001 3587 8915.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży kosmetyków za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.drogeria24.eu oraz zasad korzystania z treści umieszczonych pod tym adresem internetowym.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub poczty e-mail, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Charms.
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego zaakceptowania.
 5. Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego serwisu internetowego, w tym składających Zamówienia na odległość, poza Siedzibą Sprzedającego.

 III Zasady dokonywania zakupów

 1. Wszystkie produkty i informacje dotyczące produktów przedstawione w sklepie internetowym www.drogeria24.eu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert kupna zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący składając zmówienie przedstawia Charms ofertę zawarcia umowy zakupu określonego produktu.
 3. Kupujący może składać zamówienia przez 24 h na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.drogeria24.eu oraz za pośrednictwem poczty e-mail (info[@]drogeria24.eu). Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji lub formularza zamówienia, w szczególności podanie podstawowych informacji o Kupującym, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia, zamawianym produkcie oraz adresie dostawy, jest podstawowym warunkiem realizacji zamówienia.
 4. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego wymaga przejścia czterech jego etapów:

1) wyboru produktu (Dodaj do koszyka),
2) wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia,
3) wyboru sposobu płatności i dostawy,
4) akceptacja regulaminu i potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

Powyższa procedura stosowana jest w przypadku składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.drogeria24.eu oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na odległość, Sprzedający przesyła pocztą e-mail potwierdzenie przyjęcia zmówienia wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala zarejestrowanemu Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia. W szczególnych przypadkach zamówienia złożone drogą elektroniczną mogą być weryfikowane telefonicznie.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie i potwierdzone elektronicznie przez obie strony.
 3. Zamówienie jest realizowane w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub ostatecznego zatwierdzenia zamówienia przez Kupującego w przypadku jego modyfikacji po dokonaniu płatności.
 4. Jeżeli w terminie 14 dni Sprzedający nie będzie w stanie zrealizować całości złożonego przez Kupującego zamówienia a jedynie jego część, zawiadomi o tym Kupującego drogą mailową bądź telefonicznie i po uzyskaniu jego zgody dokona:

1) częściowej realizacji zamówienia a pozostałą cześć zamówienia dośle w późniejszym terminie, pokrywając koszt drugiej przesyłki,
2) anuluje pozostałą cześć zamówienia i zwróci nadpłaconą kwotę w wysokości niezrealizowanego zamówienia w sposób w jaki została przez Sprzedającego uiszczona lub uzgodniona.

 1. Jeżeli zamówienie w całości nie może być zrealizowane, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zawarcia umowy i uzyska zgodę Kupującego na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia lub w przypadku braku takiej zgody niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną w sposób w jaki została przez Kupującego uiszczona.
 2. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kupującego, 14 dniowy termin realizacji zamówienia może być wydłużony.
 3. W przypadku, gdy Kupujący odmówi podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia nie dojdzie do jego przyjęcia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dowolnego zamówienia bez podania przyczyny oraz zamówienia wzbudzającego wątpliwości tzn. złożonych bez podania wymaganych danych, w przypadku niemożności mailowego lub telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia, niemożności potwierdzenia płatności, itp. W przypadku odmowy realizacji opłaconego Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną w sposób w jaki została przez Kupującego uiszczona
 5. Sprzedający podaje ceny produktów w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT. Cennik kosztów dostawy znajduje się pod adresem internetowym https://drogeria24.eu/strefa-klienta/
 6. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie internetowej www.drogeria24.eu przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów w tym w ramach bieżących wyprzedaży i innych akcji promocyjnych. To uprawnienie Sprzedającego nie odnosi się do zamówień złożonych przed lub po dniu wejścia w życie zmiany ceny produktu.
 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.drogeria24.eu są nowe (nie używane), oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 IV Formy płatności i dostawy

 1. Płatności w serwisie drogeria24.eu realizowane są w formie:
 • Przelewu bezpośrednio na konto firmowe Charms w banku BZ WBK , nr rach.:  83 1090 1753 0000 0001 3587 8915;
 • Kartą płatniczą lub przelewem online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl kończąc zamówienie na stronie www.drogeria24.eu,
 • Gotówką przy odbiorze zamówienia od kuriera,
 • Kartą płatniczą w paczkomacie InPost lub u kuriera, jeżeli InPost lub firma kurierska w danym czasie i miejscu taką możliwość udostępnia.
 1. Charms nie przetwarza informacji o numerze i innych danych karty płatniczej – dane te Klient podaje na zewnętrznej stronie Przelewy24.pl wyłącznie bankowi przetwarzającemu te informacje w celu realizacji transakcji.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl Klient dokonuje wpłaty na konto bankowe Przelwy24.pl a nie Charms.
 3. Szczegóły dotyczące sposobów płatności dostępne są na stronie https://drogeria24.eu/strefa-klienta/
 4. Zamówiony towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów InPost lub Poczty Polskiej zgodnie z wyborem Klient podczas składania zamówienia.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Kupujący, który otrzyma paragon może zażądać wystawienia faktury VAT za zamówiony towar w ciągu 14 dni od daty wystawienia paragonu. Warunkiem wystawienia faktury jest uprzedni zwrot paragonu.
 7. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji. W przypadku braku paragonu lub faktury zwroty i reklamacje rozpatrywane są na podstawie innych dowodów potwierdzających zakup.

 V Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość , reklamacji i zwrotu towarów

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), w terminie 14 dni od dnia wydania produktu. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do wysłania Sprzedającemu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu i zwrotu Sprzedającemu, na własny koszt, zamówionego produktu. Zarówno oświadczenie jak i zwrot należy dostarczyć na adres Siedziby Sprzedającego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie www.drogeria24.eu/odstapienie-d24.doc .
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania towaru nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany (nie ma żadnych śladów używania), nie została usunięta folia ochronna (jeżeli produkt był w nią zapakowany w chwili dostarczania), produkt nie został zniszczony lub uszkodzony.
 4. Po otrzymaniu zwracanego produktu, spełniającego warunki określone w ustępie 1 i 3 oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowodu zakupu, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych zwraca uiszczoną cenę nabycia produktu oraz koszt jego dostawy do Klienta według sposobu wskazanego przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 5. Reklamacja zamówionego produktu powinna być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Siedziby w terminie najpóźniej 2 miesięcy od daty otrzymania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Siedziby Charms.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 7. Nieznaczne różnice kolorystyczne między wyglądem produktu prezentowanego na stronie
  www.drogeria24.eu a wyglądem produktu oryginalnego, mogące występować ze względów technicznych, nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wymieni produkt na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci cenę nabycia za reklamowany produkt wedle sposobu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedający pokryje także koszty dostawy reklamowanego produktu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na stronie: www.drogeria24.eu/zgloszenie_reklamacyjne-d24.doc.
 9. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt.
 10. Wszystkie przesyłki Sprzedającego są ubezpieczone. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej w trakcie transportu należy ten fakt zgłosić u pracownika firmy kurierskiej lub w paczkomacie InPost w momencie odbioru przesyłki. Uszkodzony produkt należy odesłać do Sprzedającego na adres Siedziby z otrzymanym dokumentem sprzedaży, protokołem reklamacyjnym lub potwierdzeniem zgłoszenia uwag w paczkomacie InPost i uzasadnieniem reklamacji.
 11. W przypadku opóźnienia dostawy lub zagubienia przesyłki przez firmę kurierska lub spedycyjną Klient, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, zgodnie ze swoja wolą, otrzymuje nową przesyłkę lub zwrot kwoty wpłaconej za zakup i dostawę towaru .
 12. W przypadku reklamacji odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres Siedziby Charms, za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłką ubezpieczoną.
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług bądź oferowanych produktów, wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.
 15. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, które powstały już po dostarczeniu towaru, Kupujący nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu gwarancji, rękojmi czy na prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 16. Wszelkie skargi lub informacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania serwisu Charms należy kierować na adres mailowy info[@]drogeria24.eu.

VI Polityka ochrony prywatności

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest spółka Charms Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie pod nr 0000383212, NIP 525-25-03-648, Regon 142897230.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody może uniemożliwić świadczenie niektórych usług przez Sprzedającego.
 4. Kupujący ma prawo do samodzielnego wglądu, edycji, usunięcia swoich danych lub żądania wykonania tych czynności przez Administratora, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego:

1) związane z realizacją złożonego zamówienia,
2) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową zgodą Kupującego, po zapisaniu do newslettera, także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony swoich uzasadnionych prawnie interesów.
 3. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.
 4. Dane dotyczące płatności (numer karty płatniczej, data jej ważności) przetwarza serwis Przelewy24.pl za pośrednictwem którego Charms rozlicza płatności kartami płatniczymi. Charms nie ma dostępu do tych danych.
 5. Szczegółowe zasady Polityki Prywatności Administratora opisane są na stronie www.drogeria24.eu/polityka-prywatnosci/

 VII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie znaki graficzne, nazwy firm, zdjęcia produktów prezentowane są na stronie www.drogeria24.eu wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność firm – producentów produktów w tym Charms.
 2. Nazwa i logo drogeria24.eu należą do Charms i są prawnie chronione.
 3. Wykorzystanie zdjęć produktów umieszczonych na stronie www.drogeria24.eu możliwe jest bez uzyskania uprzedniej zgody Charms wyłącznie pod warunkiem podania adresu źródłowego
  (www.drogeria24.eu) oraz nazwy perfumerii drogeria24.eu i / lub adresu siedziby Charms.
 4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych.